Kanslisvar avseende Transportstyrelsens framställan om uppgifter i vägtrafikregistret och om sökbegrepp för dessa uppgifter

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.