Kanslisvar avseende Tullverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m.

Remissen inkom till oss den 12 november 2014. Tullverket har begärt att få synpunkter på remissen senast den 21 november 2014. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 12 november 2014 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärendet.