Kanslisvar över Näringsdepartementets remiss om förslag om höjning av vissa avgifter på naturgasområdet

Det framgår av remissen att samrått hållits med ESV avseende rubricerade ärende. Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

naturgas