Kanslisvar över Skolverkets remiss om ändringar i föreskrifterna SKOLFS 2011:35, SKOLFS 2011:36 och SKOLFS 2011:37

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.