Kompletterande bestämmelser till EU-förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Rubricerade ärende, ert diarienummer UD2018/07645/HI, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget till kompletterande nationella bestämmelser inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.