Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.