Komplettering till Jordbruksdepartementets promemoria Ny lag om ekologisk produktion (Ds 2009:27)

Den föreslagna kompletteringen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. För synpunkter på den tidigare remitterade promemorian (Ds 2009:27) hänvisas till Regelrådets yttrande från den 2 september 2009.