Kulturdepartementets promemoria Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ku2009/2215/KV, har remitterats till Regelrådet. Förslaget innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.