Läkemedelsverkets rapport Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05515, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

Humanläkemedel