Livsmedelsverkets remiss av förslag till ändringar av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

Förslaget avser ändringar i en EG-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.