Miljödepartementets promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2020/01180/R, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.