Yttrande över betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskilda hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning och påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd, behov av speciella informationsinsatser och berörda företag utifrån antal och storlek bristfällig.

Regelrådet konstaterar att förslaget kan bidra till att stärka arbetstagarens ställning, leda till en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen samt kan leda till att löner utbetalas i tid i en större utsträckning. Utredarens beskrivning av vilka kostnader som förslaget kan leda till och hur konkurrensförhållandena kan komma att påverkas av förslaget är tydlig. Samtidigt saknar konsekvensutredningen beskrivningar av flera viktiga aspekter, däribland effekter av om ingen reglering kommer till stånd samt vilka företag som kan komma att beröras av den föreslagna regleringen. Regelrådet konstaterar att om konsekvensutredningen hade kompletterats med en beskrivning av antalet berörda företag samt storleken på dessa så hade detta lett till en avsevärd förbättring av utredningens kvalitet. Regelrådets uppfattning är dock att det, trots denna brist, är tydligt vilka effekter för företagen som förslaget kan leda till och att de tydliga beskrivningarna av påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag samt särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning leder till att helheten är godtagbar. Vidare konstaterar Regelrådet att utredaren lämnar en del bedömningar, bland annat att regleringen inte ska utvidgas till fler branscher. Dessa bedömningar har inte omfattats av Regelrådets yttrande.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag