Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet bedömer att Bolagsverket har genomfört en tydlig och tillräckligt omfattande konsekvensutredning till förslaget om att ändra befintliga föreskrifterna om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar så att fler typer av företag och tekniska format omfattas och medges. Alla aspekter som behöver redovisas lyfts, även om vissa delaspekter – överensstämmelsen med EU-rätten, påverkan på konkurrensförhållanden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning – är mycket knapphändigt redovisade och en delaspekt – redovisning av storleken på berörda företag – är bristfällig. Mot bakgrund av att det är fråga om möjlighet till förenklingar och frivillighet bedömer dock Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning. Tillväxtverket ger också stöd i enskilda ärenden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag