Yttrande över promemorian Ny lag om leksakers säkerhet

Med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet föreslås en ny lag ersätta lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om säkerhets-, informations- och dokumentationskrav samt marknadskontroll. Syftet med förslaget är att öka säkerheten på leksaksmarknaden och kontrollen av regelefterlevnaden. Denna kontroll är avsedd att motverka illojal konkurrens i form av lågprisprodukter som inte uppfyller säkerhetskraven.