Yttrande över förslag till föreskrifter om mediestöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om mediestöd som avser tillämpningen av mediestöd till allmänna nyhetsmedier enligt lagen (2023:0000) om mediestöd och den nya förordningen om mediestöd. Föreskrifterna innehåller bland annat[1] bestämmelser om: allmänna förutsättningar för mediestöd; särskilda förutsättningar för allmänt redaktionsstöd; särskilda förutsättningar för utökat redaktionsstöd; särskilda förutsättningar för distributions-stöd samt utgångspunkter vid prioritering av mediestöd.

I sak innebär förslaget att redaktionsstöd dels kommer att lämnas i form av allmänt redaktionsstöd vilket får användas till kostnader som är förknippade med den redaktionella verksamheten, dels som utökat redaktionsstöd som ska ges för insatser i svagt bevakade områden och för insatser på minoritetsspråk.

Det uppges att bestämmelser om distributionsstöd förs över från presstödsförordningen (1990:524), vilken upphör och integreras i den nya förordningen. Mediestöd uppges också komma att lämnas i form av ett tillfälligt stöd, ett övergångsstöd. Innovations- och utvecklings-stödet avvecklas och det så kallade ”varannandagsstödet”, det vill säga stödet för tidnings-distribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag kvarstår[2].

Det nya mediestödet omfatta således fyra stödformer.

  1. allmänt redaktionsstöd,
  2. utökat redaktionsstöd,
  3. distributionsstöd, och
  4. övergångsstöd under perioden 2024-2028.

Det nya mediestödet anges vara (med undantag för distributionsstödet) teknikneutralt. Mediets innehåll anges kunna bestå av text, ljud, bild och rörlig bild och inkluderar bland annat gratismedier.

Mediestöd i form av allmänt och utökat redaktionsstöd samt övergångsstöd uppges ska lämnas i mån av tillgång på medel (3 § förordningsförslaget). Distributionsstödet uppges komma att lämnas med ett fast belopp om 20 öre per exemplar av den tryckta abonnerade nyhetstidning som distribuerats (20 § förordningsförslaget).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

[1] Samtliga tillämpningsområden återfinns under 1 § i remitterat förslag till föreskrifter (MPRTFS 2023:0).

[2] Regleras numer i egen förordning (2021:1205) och berörs inte i remitterad konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag