Remissvar över förslag till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om auktorisation av delgivningsföretag

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Rikspolisstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (RPSFS 2012:17) om ordningsvakter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta nu gällande föreskrifter på området (RPSFS 2009:18). Bakgrunden till förslagen är att Skolverket på uppdrag av regeringen skapat gymnasieutbildningar som ska ge yrkesbehörighet som väktare. Den nya föreskriften gör det möjligt för blivande väktare att tillgodogöra sig yrkespraktik inom ramen för den yrkesbehöriga gymnasieutbildningen. Tidigare ålderskrav tas bort och ersätts med kompetenskrav. Vidare innebär förslagen... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-rikspolisstyrelsens-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-till-lagen-1974191-och-forordningen-1989149-om-bevakningsforetag/

Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta nu gällande föreskrifter på området (RPSFS 1991:5). Förslaget är anpassat för att möta en förändrad kravbild eftersom andra objekt än tidigare kan beslutas vara skyddsobjekt, exempelvis kriminalvårdsanstalter, polishus och värdedepåer. På grund av den ändrade risk- och hotbilden ska alla skyddsvakter som utbildas få en större kunskap om risk- och hotbildsanalys i syfte att förebygga... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-rikspolisstyrelsens-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-skyddsvakter-samt-bevakning-av-civila-skyddsobjekt-2/

Alla nyheter