Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringsföreskrift gällande tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet gör följande bedömning. Regelrådet har yttrat sig över ärende RR-2023-203 vid sammanträdet den 27 september 2023 och då bedömt konsekvensutredningen sammantaget uppfylla kraven. Sjöfartsverket anger i sin konsekvensutredning att ändringsföreskrifterna inte påverkar konkurrensförhållanden, administrativa, praktiska eller andra åtgärder för samtliga fartygsagenter, redare eller fartyg. Förslagsställaren bedömer heller inte att tidigareläggandet av kravet kräver någon ytterligare tid för anpassning. Förslagsställaren bedömer inte att regleringen påverkar företagen i andra avseenden eller att småföretag påverkas av förslaget.

Undantaget är de kunder som idag rapporterar lotsstatus via maskin-till-maskin-rapportering, som kommer att behöva se över hur rapportering gällande preliminär lotsbeställning går till samt uppdatera sina befintliga rutiner.

Regelrådet finner inte någon anledning att ifrågasätta förslagsställarens bedömning. Däremot bedömer Regelrådet att det hade varit önskvärt att tidsåtgång för företag som rapporterar via maskin-till-maskin skulle ha uppskattats. Trots detta finner Regelrådet att det nu remitterade förslaget är en mindre ändring. De beskrivningar som finns kan därför godtas.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag