Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter (SJÖFS 2023-2) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena borde ha varit utförligare och tydligare, samt omfattat en analys av företagens inbördes unika förutsättningar och om särskilda hänsyn skulle kunna ha tas till små företag vid reglernas utformning. Övergripande har förslagsställaren beskrivit förslaget och dess införande på ett tydligt sätt och de brister som Regelrådet har noterat påverkar inte den sammantagna bedömningen av konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag