Myndigheten för press, radio och tv:s förslag på ändrade föreskrifter om presstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 16/00077, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

presstöd