Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Det bakomliggande förslaget

konsekvensutredning ()