Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (2006:11) om förpackning och märkning av explosiva varor

 Rubricerade ärende, diarienummer 2011-2335, har remitterats till Regelrådet.

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Explosiva varor