Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.