Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.