Näringsdepartementets förslag till ändringar i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister beträffande miljöklassmärke

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.