Näringsdepartementets promemoria om genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet på passagerarfartyg

Rubricerade ärende, diarienummer N2018/04894/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till överordnad EU-rätt och i övrigt inte medföra effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.