Näringsdepartementets promemoria Sammanställning av lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods 10 kap. 12 a § trafikförordningen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.