Näringsdepartements remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.