Näringsdepartements remiss av Transportstyrelsens framställan om ändringar i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och körkortsförordningen (1998:980)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.