Näringsdepartements remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap

Förslaget innebär huvudsakligen att kommunerna bemyndigas att genom lokala trafikföreskrifter införa miljözoner inom särskilt miljökänsliga områden. Bemyndigandet i sig medför inga ekonomiska effekter för företag, utan sådana effekter uppkommer först om och när bemyndigandet tas i anspråk. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.