Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-00572-14, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.