Naturvårdsverkets förslag till ändring av miljöbalken

Remissen rör ett svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektroniska utrustning (WEEE).

Förslaget från Naturvårdsverket omfattar i huvudsak förslag till bemyndiganden och medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Vad beträffar Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter på området har Regelrådet yttrat sig den 9 januari 2013 i ärende N2008:05/2012/504.