Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Rubricerat ärende, diarienummer 18-2483, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har förslagsställarens utrymme att självständigt utforma sitt författningsförslag varit begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnad författning. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i ärendet.