Post- och telestyrelsens förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1)

De remitterade ändringarna är såvitt kan bedömas huvudsakligen av redaktionell karaktär. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i ärendet.