Promemorian Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.