Promemorian Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/02564, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.