Promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås och ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2016:1067 om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, skatteförfarandelagen (2011:1244 och lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Det föreslås att vissa säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera under uppskovsförfarandet har upphört och att vissa skyldigheter vid flyttningar av punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska utvidgas till att även omfatta den som transporterar varor för annans räkning, bl.a. förslås att ett förenklat ledsagardokument ska medfölja transporten och en skyldighet att i vissa situationer lämna uppgifter för identitetskontroll. Tullverket föreslås få beslutanderätt i fråga om förverkande av punktskattepliktiga varor som tagits om hand vid kontroll om värdet understiger ett prisbasbelopp. Anmäls missnöje över Tullverkets beslut ska det inte längre gälla. Frågan om förverkande avgörs då i vanlig ordning i allmän förvaltningsdomstol.

Vidare föreslås att det införs en ny typ av skattskyldig för skatt på kemikalier i viss elektronik, ”registrerad mottagare”. Som registrerad mottagare får godkännas den som i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor. Skattskyldigheten för registrerad mottagare inträder vid samma tidpunkt som för övriga icke lagerhållare, men registrerade mottagare ska registreras hos Skatteverket och lämna skattedeklarationer samlat i deklarationsperioder. Förslaget kräver också ändringar i skatteförfarandelagen och lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Vidare föreslås att godkända lagerhållares undantag från skattskyldighet för varor som skattskyldighet tidigare inträtt ändras till ett generellt undantag.

När det gäller energiskatt föreslås dels en bestämmelse som informerar om att uppdateringar av hänvisningar till tulltaxan för sådana varor som omfattas av lagen sker genom genomförandebeslut fattade av EU-kommissionen, dels att det införs en återbetalning av energiskatt på el vid lagring samt att skattskyldighet för energiskatt på el inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan inträtt.

De förslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Taggar:

punktskatt