Remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 410-2010-00359, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.