Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandragande KOM(2016) 26 slutlig

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/00380/S1, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller förslag till ett EU-direktiv. Regelrådet har i uppdrag att granska konsekvensutredningar till följd av ny eller ändrad svensk författningstext. På särskild begäran kan Regelrådet också granska konsekvensutredningar som följer av förslag till EU-regler. Eftersom Regelrådet inte har fått någon sådan särskild begäran omfattas remissen inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.