Remiss av Grönbok om mervärdesskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdessystem KOM (2010) 695 slutlig

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.