Remiss av kommissionens förslag till ändringar i Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter

Förslaget avser ändringar i en EG-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.