Remiss av Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.