Remiss avseende Boverkets förslag till föreskifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.