Remiss – förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 16-3060, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma innebär ändringsförslaget i allt väsentligt en hänvisning till 3 kap. 9 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Den 23 oktober 2015 yttrade sig Regelrådet över Finansdepartementets förslag till nämnda lag (Regelrådets dnr RR 2015-000301). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.