Remiss i efterhand av akutändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2014-293, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

luftfart