Remiss Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Av remissen framgår att Livsmedelsverket har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2§ 2p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten i 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför att yttra sig över den del av de föreslagna föreskrifterna som omfattas av samrådsskyldigheten. Förslaget medför i övriga delar, såvitt kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.