Remiss om ökat skydd för havsöring runt Gotlands kustvatten samt ändringar avseende fredningsområden i Gotlands kommun

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag