Remiss över departementspromemorian Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2009/7810 har remitterats till Regelrådet. Det remitterade förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.