Remiss över Skolverkets föreskrifter om vissa bestämmelser för försöksverksamheten med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Regelrådets yttrande

kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()