Remissvar avseende Boverkets förslag till vägledning om avfallshantering

Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.