Remissvar avseende förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.